×

Regulamin IT SOLUTIONS MEET UP

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Spotkania odbywającego się w Ibis Styles Lublin Stare Miasto (Al. Solidarności 7), (zwanego dalej ,,Spotkaniem’’). 
 2. Organizatorem Spotkania jest VECTOR SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-577) przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000589935, NIP: 9581671366, REGON: 363182557, BDO: 000008763, o kapitale zakładowym w wysokości 2.480.000,00 zł.
 3. Spotkanie ma charakter zamknięty i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, do których wysłane zostało stosowne zaproszenie.
 4. Szczegółowy Program Spotkania znajduje się na stronie internetowej: https://itmeetup.vectortechsolutions.com/ 


§2. Warunki uczestnictwa w Spotkaniach

 1. Warunkami uczestnictwa w Spotkaniu jest: wypełnienie formularza zgłoszeniowego na dwa dni przed planowanym wydarzeniem udostępnionego na stronie internetowej: https://itmeetup.vectortechsolutions.com/, akceptacja niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych oraz wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, o której mowa w §6 ust. 2.
 2. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia i następnie wysyła osobom, które dokonały go prawidłowo, wiadomość z potwierdzeniem uczestnictwa w Spotkaniu.
 3. Uczestnik, niezwłocznie po przybyciu na miejsce odbywania się Spotkania, potwierdza swoją obecność, po czym otrzymuje od Organizatora identyfikatory oraz materiały związane ze Spotkaniem.
 4. Osoby nieposiadające identyfikatora, nie będą miały możliwości poruszania się po miejscu odbywania się Spotkania.


§3. Warunki organizacyjne

 1. W ramach organizacji Spotkania Organizator zapewnia: prezentacje techniczne, pokaz techniczny rozwiązań, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
 2. Organizator w ramach Spotkania nie zapewnia Uczestnikom transportu na miejsce Spotkania, ani z miejsca Spotkania oraz noclegu. 


§4. Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik Spotkania nie może nagrywać prowadzonych w ramach Spotkania zajęć/szkoleń/prezentacji/wykładów itp. za pomocą urządzeń audiowizualnych, takich jak np.: telefon, dyktafon, kamera, chyba że prowadzący Spotkanie wyrazi na to zgodę.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia w miejscu odbywania się Spotkania i zakazu uczestnictwa w Spotkaniu pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, a także ich spożywania bezpośrednio przed Spotkaniem, czy w trakcie Spotkania, jak również dystrybuowania ww. substancji wśród pozostałych Uczestników.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do nieprzeszkadzania pozostałym Uczestnikom oraz prowadzącemu Spotkanie w trakcie trwania Spotkania.
 4. Zakazuje się Uczestnikowi wnoszenia na teren Spotkania niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń prowadzącego Spotkanie.
 6. Za wszelkie szkody wynikłe z działania lub zaniechania Uczestnika wyrządzone Organizatorowi bądź osobie trzeciej, w tym za materialne szkody wyrządzone na terenach Spotkania, odpowiada Uczestnik.


§5.Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone z winy jego pracowników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać skradzione, zagubione lub zniszczone w czasie trwania Spotkania, chyba że wyraźnie zostały powierzone Organizatorowi do przechowania z przyjęciem odpowiedzialności za powierzone rzeczy. 


§6. Ochrona danych osobowych i wizerunku

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych przez niego w celach marketingowych w związku z udziałem w Spotkaniu. 
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i filmów wykonanych podczas Spotkania w celach informacyjnych, promocyjnych oraz marketingowych m.in. w prasie, w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej https://www.vectortechsolutions.com/ oraz portalach społecznościowych Organizatora. 


§7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Programie Spotkania, a także do odwołania Spotkania w każdym czasie, jeżeli nie będzie się ono mogło odbyć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja o odwołaniu Spotkania zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://itmeetup.vectortechsolutions.com/ oraz rozesłana do osób, które w trakcie rejestracji na Spotkania zgodnie z §2 ust. 1 podały swój adres e-mail. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w niniejszym ustępie.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Spotkaniu, będą najpierw rozstrzygane polubownie, a jeśli nie przyniesie to oczekiwanego rezultatu, przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2022. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach związanych z niniejszym Regulaminem oraz Spotkaniami, prosimy kontaktować się na adres e-mail: [email protected].